engleski   Istraživanja   Projekti   Radovi   Nastava   Lično   Saradnici   Kontakt   engleski 

Goran Nenadić

School of Computer Science i
Manchester Interdisciplinary BioCenter
University of Manchester

      
 

Nastava (2006/2007)

Prethodne godine

Novosti, linkovi, dogadjaji
   

Istraživanja

  • Text mining (izdvajanje znanja iz teksta), naročito u biomedicini
  • Automatsko prepoznavanje stručne terminologije

  • Obrada prirodnih jezika (srpski, engleski)
  • Elektronski korpusi

Radovi

  • Metodološki pregled: Term Identification in the Biomedical Literature, J Biomed Inform. 37(6):512-526, 2004
   

Tekući projekti

Prethodni projekti
   

Saradničke grupe

Lično
   

Razno

Kontakt

e-mail:
tel.: +44-(0)161-30-65936
fax: +44-(0)161-30-61281
kabinet: 1.015, MIB building

Manchester Interdisciplinary BioCentre
University of Manchester
131 Princess Street
Manchester, M1 7DN, UK

 

 engleski   Istraživanja   Projekti   Radovi   Nastava   Lično   Saradnici   Kontakt   engleski 

 


 
   

Kratka biografija

Dr Goran Nenadić je docent na School of Computer Science, University of Manchester, i pridruženi je akademski član u britanskom National Centre for Text Mining (NaCTeM) i Manchester Interdisciplinary BioCenter (MIB). Gostujući je nastavnik na Matematičkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Prethodno je bio docent na School of Informatics (bivši Department of Computation, UMIST), post-doktorski istraživač na istom fakultetu, istraživač u NLP grupi, University of Salford, UK, asistent na Matematičkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, i gostujući asistent iz računarske lingvistike na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Goran istražuje u oblasti text mining-a (otkrivanje znanja iz teksta) i automatske obrade prirodnih jezika (natural language processing) od 1993. godine. Njegova interesovanja uključuju prepoznavanje, prikupljanje, klasifikaciju i grupisanje stručne terminologije (pretežno u biomedicini), automatsko prepoznavanje i prikupljanje relacija izmedju entiteta (zasnovano na dokumentima), kao i razvoj interoperabilnih arhitektura za korpuse i servise koji rade sa resursima na prirodnim jezicima.

Goran Nenadić trenutno vodi projekat koji ima za cilj prikupljanje i predvidjanje veza izmedju raznih tipova entiteta (npr. geni, bolesti, itd.) koristeći biološku literaturu kao izvor podataka (bio-MITA projekt - Mining Term Associations from Literature to Support Knowledge Discovery in Biology). Prethodno je učestvovao na projektu koji je predvidjao funkcionalne osobine proteina na osnovu podataka koji su objavljeni u radovima (ProFClass-TM). Oba projekta su realizovana u saradnji sa Faculty of Life Sciences, University of Manchester.

Od 2000. do 2002. G. Nenadić je učestvovao u EUREKA BIO-Path projektu - Text mining in molecular biology. Njegova uloga je bila razvoj automatskih metoda za prepoznavanje i grupisanje terminologije, kao i za izgradnju domenskih ontologija.

U okviru NLP/HLT grupe na Matematičkom fakultetu u Beogradu, G. Nenadić je sa kolegama iz više zemalja jugo-istočne Evrope pokrenuo EU IST BalkaNet projekt, čiji je cilj bio razvoj WordNet leksičkih baza za balkanske jezike. Goran je prethodno bio uključen u razvoj elektronskih morfo-sintaksičkih rečnika srpskog jezika, naročito rečnika složenih reči (magistarski rad). Takodje je radio i na modeliranju jezičkih pojava (npr. slaganja u imeničkim sintagmama) korišćenjem lokalnih gramatika (konačnih automata). Radio je i na TELRI (Trans European Language Resources Infrastructure) projektu paralelizacije tekstova Platonove države na preko 20 jezika (rad na srpskoj verziji sa C. Krstev i D. Vitasom).

Goran Nenadić je pokretač i predsednik alumni organizacije beogradskog Matematičkog fakulteta, MATF.PLUS.

   
 
 


Izmenjeno: 10. januara 2007.